Shuai Liu

Research Fellow

Project Association

Distributed Sensing and Cooperative Control

Contact Information

LIUSHUAI@ntu.edu.sg, +65 8348 2102